เปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 16 กันยายน 2564

เปิดการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สามารถให้ท่องเที่ยวและพักแรมได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนักท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป พร้อมแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีนผ่าน Application หมอพร้อม หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
- ลงทะเบียนเข้าอุทยานฯผ่าน Application QueQ
- สแกนเข้า-ออก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า Application ไทยชนะ
ขอบคุณแหล่งที่มา คุณ Sarawut ThongMueng
และเพจ สำนักอุทยานแห่งชาติ