ไม่นั่งเว้นที่นั่งแล้ว ปลดล็อก แอร์ไลน์ รับเปิดประเทศ

นายสุทธิพงษ์ คงพลู ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 7) 
โดยให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศจํากัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนด ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก 
และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดําเนินตามข้อกําหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

โดยประกาศฉบับนี้อนุญาตให้มีจํานวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทําการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ แต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

credit ภาพ:  มติชน